Logo Centrum Kultury w Siennicy Różanej
Powróć do: strona główna

Deklaracja dostępności

Wstęp

Centrum Kultury w Siennicy Różanej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://portal.2clickportal.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji dostępności: 2023-09-01

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mirosław Sobieraj, biuro@2clickportal.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48612229155. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Kultury w Siennicy Różanej

Budynek, w którym znajduje się Centrum Kultury w Siennicy Różanej znajduje się pod adresem, 22-304 Siennica Różana 258.
Budynek usytuowany jest w centrum miejscowości w sąsiedztwie szkoły, posterunku policji, ośrodka zdrowia, apteki i poczty.
W tym samym budynku znajduje się Bank Spółdzielczy oraz sklep.
Do siedziby Centrum Kultury można dojechać samodzielnie.
Przed budynkiem znajduje się obszerny parking dla samochodów osobowych z wydzielonymi miejscami do parkowania pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne.
Do budynku prowadzi zadaszony podjazd dla wózków inwalidzkich zabezpieczony barierkami.
Wejście do Centrum Kultury jest zabezpieczone bramkami.
Drzwi wejściowe do obiektu Centrum Kultury są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
Na parterze znajduje się pracownia plastyczna, multimedialna, biblioteka oraz pomieszczenia administracyjne. Na pierwszym piętrze znajduje się sala taneczno-widowiskowa.
Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracownika przy wejściu do budynku, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – 82 575 99 53 lub mailowym ck@kulturasiennica.pl
Do poszczególnych pracowni, biblioteki i pozostałych pomieszczeń na parterze można wjechać na wózku.
Korytarz na parterze ma szerokość 2 m, co umożliwia wymijanie się osób poruszających się na wózkach.
W budynku nie ma windy, pochylni, platformy, co uniemożliwia dotarcie na piętro.
Wypożyczalnia nie posiada książek w dużą czcionką ani CZYTAKÓW do odtwarzania mówionych książek cyfrowych. Wypożyczalnia wyposażona jest w pętlę indukcyjną.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Toaleta  znajduje się na parterze i jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848